FIRMA MAJA

Producent Wyrob�w Betonowych

Dostawy Nowo�ciKLASYCZNE IMITACJE PNI DRZEW


Cena od: 5,00 z� Szt. z VAT

Firma Maja Rasz�w Sklep
Dost�pno��: 7 dni roboczych

Dostawa z roz�adunkiem w ca�ej Polsce: 79 z�Katalog PDFDeklaracja PDF

ZAM�W PRODUKTY


Przewidywany czas dostawy: 10 dni. Zamawiaj�c produkty Akceptujesz Regulamin

Dostawa z roz�adunkiem w ca�ej Polsce: 79 z�. Bez wzgl�du na zam�wion� ilo�� ! Szczeg�y


Aktualne ceny zawieraj�ce 23% podatku VAT :

Pniak Klasyczny Ma�y fi 10,5 cm Ciemny Br�z

5.00 z� Szt. z VAT

Pniak Klasyczny Ma�y fi 10,5 cm Czerwony D�b

5.00 z� Szt. z VAT

Pniak Klasyczny Ma�y fi 10,5 cm Grafitowy

5.00 z� Szt. z VAT

Pniak Klasyczny �redni fi 18 cm Br�zowy D�b

9.00 z� Szt. z VAT

Pniak Klasyczny �redni fi 18 cm Czerwony D�b

9.00 z� Szt. z VAT

Pniak Klasyczny �redni fi 18 cm Grafitowy

9.00 z� Szt. z VAT

Pniak Klasyczny Du�y fi 30 cm Br�zowy D�b

17.00 z� Szt. z VAT

Pniak Klasyczny Du�y fi 30 cm Czerwony D�b

17.00 z� Szt. z VAT

Pniak Klasyczny Du�y fi 30 cm Grafitowy

17.00 z� Szt. z VAT

Pniak Klasyczny Wielki fi 39 cm Br�zowy D�b

26.00 z� Szt. z VAT

Pniak Klasyczny Wielki fi 39 cm Czerwony D�b

26.00 z� Szt. z VAT

Pniak Klasyczny Wielki fi 39 cm Grafitowy

26.00 z� Szt. z VAT

Klasyczna imitacja pnia drzew

Idealna ozdoba na �cie�ki.

 • Barwione 100%

  Podk�ad ca�kowicie barwiony w masie

 • Zdobienia

  Detale przypominaj�ce naturalnie �ci�te drzewo

 • Barwy

  Niesamowite przestrzenie barw

Imitacja Drewna Pnie

Jak prawdziwa

W 4 rozmiarach i kilku kolorach do wyboru.

Pniaczki betonowe klasyczne to wz�r sk�adaj�cy si� z 4 r�nych wielko�ci dost�pnych w kilku kolorach do wyboru. Struktura przypomina �ci�te drzewo pod wzgl�dem wizualnym, oraz kolorystycznym, wtapiaj�c si� idealnie w ziele� i kor�. Dzi�ki zastosowaniu specjalnej receptury s� bardzo wytrzyma�e i odporne na wszelakie warunki atmosferyczne. �atwe w uk�adaniu du�ych powierzchni z mo�liwo�ci� wype�nienia luk mniejszymi elementami sprawia, �e s� one praktyczne, oraz ciekawe w r�nym terenie. Impregnowane w standardzie z zachowaniem metody pigmentowania, sprawia, �e wygl�d ka�dej sztuki jest inny tak jak ma to miejsce w przyrodzie. Wyra�na struktura, oraz zdobienia wp�ywaj� na ich przyczepno�� i zapobiegaj� po�li�ni�ciu si�.

Produkt w trakcie u�ytkowania matowieje trac�c po�ysk i tym samym zyskuje du�o bardziej naturalny wygl�d. ZOBACZ SZCZEGӣY.

Od 5,00 z� z VAT

WYBIERZ KOLOR I ROZMIAR
Imitacja Drewna Pnie
Nazwa �rednica Grubo�� Waga 1 szt. Pakowane na palecie Waga Palety Ilo�� szt. na Palecie Kolory
Pniak Klasyczny 10 10,5 cm 4,5 cm ok. 2,3 kg Mo�na miesza� kolory wg. zam�wienia kg 100 szt. Wed�ug zdj�� i opisu poni�ej
Pniak Klasyczny 20 18 cm 4,5 cm ok. 3,8 kg Mo�na miesza� kolory wg. zam�wienia kg 100 szt. Wed�ug zdj�� i opisu poni�ej
Pniak Klasyczny 30 30 cm 4,5 cm ok. 6,6 kg Mo�na miesza� kolory wg. zam�wienia kg 100 szt. Wed�ug zdj�� i opisu poni�ej
Pniak Klasyczny 40 39 cm 4,5 cm ok. 9,6 kg Mo�na miesza� kolory wg. zam�wienia kg 100 szt. Wed�ug zdj�� i opisu poni�ej

Przyk�adowe Zdj�cia


Polecane Produkty


 • Sedna Testimonial Avatar

  "Czy wiesz �e?"

  Maja jest oficjalnym partnerem og�lnopolskiej inicjatywy �590 powod�w, dla kt�rych warto kupowa� polskie produkty�. Akcja ma charakter spo�eczno-edukacyjny i jej g��wnym celem jest pokazywanie polskiemu spo�ecze�stwu zalet zwi�zanych z kupowaniem polskich produkt�w.

 • Sedna Testimonial Avatar

  "Rodzinna Marka"

  Firma Rodzinna to nie tylko przedsi�biorstwo znajduj�ce si� w r�kach rodziny i przez ni� kierowane. Dla odbiorc�w i partner�w Firma Rodzinna to przede wszystkim gwarancja stabilno�ci, uczciwo�ci i dba�o�ci o najwy�sz� jako�� dostarczanych rozwi�za�. Firma Rodzinna to dobra marka , kt�ra zas�uguje na zaufanie.

 • Sedna Testimonial Avatar

  "Wiele lat Razem"

  Nasza Firma prowadzi swoj� dzia�alno�� na Polskim rynku od roku 1989 i od tego czasu dostarcza na rynek Polski wysokiej klasy produkty w postaci betonowej kostki brukowej, galanterii betonowej, p�ytek betonowych, bloczk�w betonowych i innych produkt�w.